Östra Göinge äntligen fossilfritt

Östra Göinge äntligen fossilfritt

0

Östra Göinge kommun har eldat sitt sista fossila bränsle. Den 26 februari konverterades den sista anläggningen till en annan uppvärmningsform inom ett EPC-projekt. Då kopplades anläggningen på Solhällans förskola i Hjärsås om från eldningsolja till ett mer miljövänligt alternativ.  

Inventering, analys och åtgärder

Det var under hösten 2012 som Östra Göinge kommun och Göingehem tillsammans gick ut med en upphandlingsförfrågan om att genomföra energisparprojektet. Siemens vann anbudsförfarandet och under hösten samma år inleddes en inventerings- och analysfas. I början av 2014 signerades avtal för att genomföra de föreslagna och överenskomna åtgärderna och ca ett år senare, den 26/2 i år konverterades alltså den sista anläggningen vid Solhällans förskola. Konverteringen har inneburit installationer av värmepumpar och andra åtgärder såsom byte av radiatortermostater, tilläggsisolering, vattenreningsutrustning, driftoptimering m.m. Ett viktigt inslag är också utbildning, dels för att kunna sköta den mer avancerade tekniken och dels för att öka medvetenheten hos brukarna.  

EPC-projekt

Östra Göinge kommun har genomfört konverteringen inom ett så kallat EPC-projekt. Investeringen har varit på ca 42 miljoner kr i projektet som i sin helhet ska vara klart under hösten 2015. Sammanlagt beräknas konverteringen till miljövänliga alternativ spara kommunen ca 4,4 miljoner kr/år. Energy Performance Contracting (EPC) innebär att man effektiviserar energianvändningen i fastigheter. Entreprenören har ansvar för slutresultatet och garanterar en viss energibesparing som gäller under hela kontraktstiden. Effekterna av energibesparingarna är långsiktiga och dessa bibehålls under hela projektets livstid genom incitamentsavtal, noggrann projektuppföljning och kunskapsöverföring till fastighetsägarens driftpersonal och tjänstemän. Entreprenörens prestation resulterar i vite eller bonus enligt avtal. Besparingarna kan dessutom ofta bli större än den garanterade, eftersom det entreprenören garanterar är en minsta besparing. Om besparingen inte uppfylls, blir entreprenören återbetalningsskyldig till beställaren. Kostnadsbesparingarna i energi blir större än investeringens kapitalkostnader och fastighetsägaren kan använda sin budget till annat än att betala för ökande energipriser.  

Stora miljövinster

Miljövinsterna är stora och i helhet innebär projektet besparingar på 997 ton/CO2 (koldioxid). Mängden koldioxid som sparas in motsvarar 93 varv runt jorden med bil, eller 174 oljeeldade villor under ett år, eller 142 flygresor t.o.r. Arlanda – Bangkok för en familj på 4 personer. Miljöbesparingen har beräknats bli störst på Mölle- och Stenforsaskolan med hela 200 tons minskning i antal ton koldioxid. För äldreboendet Skogsbrynet i Knislinge innebär besparingen i miljö 155 ton koldioxid. Projektet innebär dessutom att utsläppen minskar av SOx (svaveloxid) med 319 kg, vilket minskar försurningen av mark och vatten i kommunen. Utsläppen av NOx]]>

About author

Your email address will not be published. Required fields are marked *